FOA-pack

Kostrukcja Radka SQ2FOA.

Po włączeniu zasilania ku naszej radości pojawia się główne menu. W zależności
od życzenia mamy teksty w języku polskim lub angielskim.

Następnie za pomocą przycisków z klawiatury o odpowiednich cyfrach wybrać można pozycję z menu.

Lista stacji pokazuje nam 8 ostatnio słyszanych stacji.

Ikonki po prawej stronie informują o typie ramki (nie mylić z symbolem ikony),
a środkowy rząd ikon informuje o tym czy jest to wiadomość do mnie, przeczytana lub nie.
Którędy doszła do mnie ramka: bezpośrednio, przed digi, przez Internet.

Warunki jakie musi spełnić przychodząca ramka aby została umieszczona na liście:

 • Lista nie może być pełna. Listę można zapełnić tylko przez odebranie 8 wiadomości i nie przeczytanie żadnego z nich.
 • Ramka nie może być odfiltrowana przed filtry typów
 • Ramka nie może znajdować się już na liście. Dotyczy to ramek które docierają później przez przemiennik
 • Ramka może być uaktualnieniem istniejącej już ramki, wtedy istniejąca usuwana jest z listy, a nowa dopisywana jest na końcu
 • Jeśli na liście nie ma miejsca, to pierwsza ramka jest usuwana (jeśli nie jest nieprzeczytaną wiadomością do operatora) a nowa dopisywana jest na końcu

Wiadomości adresowane do użytkownika są oznaczone kopertą w środkowej kolumnie. Odczytanie takiej wiadomości zwalnia
miejsce w pamięci i odznacza pozycję na symbol kartki. Odebranie wiadomości powoduje automatyczne wysłanie potwierdzenia (ack)
jeśli wiadomość zostaje umieszczona na liście. Gdy lista jest pełna lub odfiltrowane są wiadomości to FOA-Pack
wysyła odrzucenia (rej).
Założenie filtru na ramki Internetowe nie powoduje odfiltrowania prywatnych wiadomości użytkownika.

Naciskając 1-8 można wybrać szczegółowy opis stacji

Można wysłać do oglądanej stacji wiadomość (przycisk *), wtedy przechodzi się do funkcji wysyłania wiadomości
tak samo jak z menu głównego z tą różnicą że adres korespondenta będzie wypełniony znakiem
oglądanej stacji.

Podczas oglądania szczegółów można zobaczyć oryginalną ramkę APRS (przycisk 0)

odległość i azymut od stacji z pozycją (przycisk 3), powrót do szczegółów (przycisk 1)

oraz pozycję na mapie Europy (przycisk 2).

Mapę można powiększać(9) i zmniejszać(7), przesuwać (2,4,6,8).

Urządzenie można konfigurować, wszystkie ustawienia zapisywane są do nieulotnej pamięci EEPROM.

Można przygotować sobie do 8 wiadomości aby je można było szybko wysłać, np. jadąc samochodem.

Wg potrzeb można wyłączyć lub włączyć podświetlenie lub dźwięki.

Niezwykle przydatna przy jeździe samochodem jest kontrola czy urządzenie wysyła pozycję,
oraz czy jesteśmy odbierani przez najbliższy digi.

Włączenie lub wyłączenie filtru na odpowiedni rodzaj ramki. Funkcja przydatna gdy chcemy aby na liście
słyszanych stacji były np. tylko dane pogodowe.

Ustawienia MIC-E message

Ustawienia ikony

Konfiguracja funkcji Smart Beaconing™

SmartBeaconing™ zostało wymyślone przez Steve Bragg (KA9MVA) i Tony Arnerich (KD7TA).
Głównym celem jest zamiana tempa wysyłania pozycji bazująca na prędkości i skręcie.

 1. Low SpeedSpeed (MPH) below which SmartBeaconing is disabled, and we beacon at the beacon_stop rate.
  Prędkość podana w milach na godzinę poniżej której funkcja SmartBeaconing jest wyłączana. Przy poruszaniu
  się poniżej tej wartości ramki są wysyłane z częstotliwością podaną w parametrze Slow Rate.
 2. High SpeedSpeed (MPH) above which HamHUD beacons at the beacon_fast rate.
  Prędkość podana w milach na godzinę powyżej której częstotliwość wysyłania ramek jest stała i ma wartość
  podaną w parametrze Fast Rate.
 3. Slow RateStop beacon rate (SEC)
  Odstęp między kolejnymi wysyłaniami ramek podany w sekundach, gdy prędkość poruszania się jest
  mniejsza niż wartość podana w parametrze Low Speed.
 4. Fast RateFast beacon rate (SEC)
  Odstęp między kolejnymi wysyłaniami ramek podany w sekundach, gdy prędkość poruszania się jest
  większa niż wartość podana w parametrze High Speed.
 5. Min Trn AngleMinimum angle for dynamically-adjusted turn-beacon threshold. (DEG).
  Minimalny kąt skrętu powyżej którego następuje wysłanie beaconu niezależnie od prędkości
  (powyżej Low Speed).
 6. Turn SlopeMultiplier for dynamically-adjusted turn beacon threshold. (10*DEG-MPH)
  Czynnik dla zmniejszenia czułości na skręt przy małej prędkości. Wartość bez rzeczywistych jednostek.
 7. Min Turn Time Minimum time between any other beacon and a turn beacon (SEC).
  Minimalny czas jaki musi upłynąć, aby można było wysłać kolejną ramkę. Ten parametr zabezpiecza
  przed ciągłym wysyłaniem ramek podczas skrętów, np. zawracanie na rondzie, czy manewry na parkingu.

Dla parametrów: LOW_SPEED=5, HIGH_SPEED=65, SLOW_RATE=1800, FAST_RATE=90

Dostępny port RS232 może być używany przez kilka urządzeń. Można podłączyć GPS, albo komputer.
Przy podłączeniu komputera FOA-Pack pracuje jako mini kontroler TNC zachowując przy tym wszystkie
swoje funkcje odbiorcze.

 1. wyłączenie nadawania
 2. praca ze stałego QTH
 3. praca ze stałego QTH i dodatkowo pracuje jako DIGI-RELAY
 4. współpraca z GPSem, dla stacji ruchomych
 5. współpraca z komputerem jako modem w trybie KISS

FOA-Pack należy skonfigurować wg swoich danych.

Tekst podany w beacon info jest wysyłany gdy nie jest podłączony GPS. Należy wprowadzić odpowiednio
spreparowaną ramkę. Pierwszym znakiem musi być rodzaj tablicy symboli czyli / lub . Drugim znakiem
musi być litera symbolu, np. dla domku znak minus -. Od trzeciej pozycji powinien być tekst do wysłania.

Ustawianie pozycji gdy nie jest podłączony GPS. Można sobie ustawić 3 różne
pozycje.

Po zatwierdzeniu pozycji przyciskiem * można ją jeszcze edytować.

Te dane służą do obliczania odległości i azymutu od usłyszanych stacji. Z tych danych i z beacon info tworzona
jest ramka z pozycją. Gdy jest podłączony GPS i wysyła on do FOA-Packa dane pozycji w formacie NMEA-0183
to dane te nie są używane.

Znak, ścieżkę, adres docelowy, beacon info jak i wiadomości możemy edytować za pomocą prostego edytora tekstów.
Przyciskiem 5 wybiera się znak, przyciski 2,4,6,8 służą do przesuwania kursora, przycisk 0 wstawia spację,
przyciskiem 3 usuwa się ostatni znak, przyciskiem * przełącza się na wielkie/małe litery,
przyciskami 7 i 9 można przesuwać kursor wewnątrz tekstu,
przycisk # służy do wyjścia z edytora i zatwierdzenia wpisanego tekstu.
Dłuższe przytrzymanie dowolnego przycisku włącza automatyczne powtarzanie.

Poprawność odbioru danych z GPS można oglądać wybierając ostatnią pozycję z menu głównego.

Naciskając przyciski 1,2 lub 3 można zachować bieżącą pozycję aby móc ją później nadawać bez podłączonego GPSa.

Schemat i rysunek płytki SQ2FOA_PACK_APRS